शिव तत्व !

शिव चेत हो , शिव शान्ति हो,

शिव सम्हार हो, समर्पण शिव !!

आत्मा हो, परमात्मा हो, सौम्य हो, आदम्य हो

आकार हो, निराकार हो, आश हो, सर्वनास हो

भक्ती हो अनन्त, यो शक्ति हो शिव

शिव सम्हार हो, समर्पण शिव !!

निलकन्ठ हो, काल हो शिव

त्रिकाल हो, महाकाल यो

गमन यो अनु गमन हो, अन्त्य हो, सन्त हो शिव

शिव सम्हार हो, समर्पण शिव !!

गर अनुसरण शिव तत्वको, शिव योगको, प्रयोगको

सुकृती हो यो ज्ञानको, ध्यानको, सम्मानको

अङ्ग यो सृष्टिको, तेस्रो दृस्टीको, करुणा बृश्टिको

शिव सम्हार हो, समर्पण शिव !!

-फोटो: एआइ द्वारा निर्मित