शिव तत्व !

शिव चेत हो , शिव शान्ति हो, शिव सम्हार हो, समर्पण शिव !! आत्मा हो, परमात्मा हो, सौम्य हो, आदम्य हो आकार हो, निराकार हो, आश हो, सर्वनास हो भक्ती हो अनन्त, यो शक्ति. Read all